Noteikumi

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS INTERNETA MĀJAS LAPĀ Perceu.lv NOTEIKUMI 


1. Jēdziena un līguma interpretācija 

1 1. Šis pakalpojuma sniegšanas līgums (turpmāk – Līgums), ko veic  Perceu.lv, kas darbojas kā ,,Pārdevējs” sava klienta vārdā, kas darbojas kā  ,,Pircējs”. Šis Līgums kļūst saistošs Datu apstrādātājam un Datu bāzes pārvaldniekam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības reglamentu. Perceu.lv pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar šādiem nosacījumiem. Katrs pakalpojuma lietotājs piekrīt Perceu.lv reģistrācijas noteikumiem un nosacījumiem. 

1.2 Pasūtot pakalpojumus internetā, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, un stājas spēkā no brīža, kad Pircējs reģistrējas un atzīmē lodziņu, ka piekrīt šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem  un apņemas tos ievērot. Pasūtījuma laikā  sniegtie dati tiek glabāti Pārdevēja datu bāzē. 

1.3 Pircējs apstiprinot identitāti piekrīt, ka Perceu.lv apstrādās personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes reglamentu (ES) 2016/679. Perceu.lv  darbojas, kā datu apstrādātājs sava klienta vārdā, kas darbojas kā datu kārtotājs. Apstrādājot Jūsu personas datus mēs ievērojam 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes reglamenta (ES) 2016/679 par  fiziskas personas datu aizsardzību, kārtojot personas datus  un brīvu šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EB (turpmāk tekstā – ,,Reglaments”). 

2. Pircēja tiesības un pienākumi 

2.1 Pircējam reģistrācijas laikā ir jāsniedz pareiza un viņu identificējoša informācija Pārdevējam. 

2.2 Pasūtījuma logā Pircējs, atzīmējis „piekrītu mājas lapas noteikumiem“ un nospiedis uz „reģistrēties“, apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot, t.i., tiek noslēgts pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju. 

2.3 Pircējs piekrīt, ka Perceu.lv neuzņemas pārvadāšanas risku par plīstošām, ātri bojājošām un temperatūras svārstību neizturīgām precēm. 

2.4 Piekrītot noteikumiem, pircējs apņemas, ka nepasūtīs tādas preces, kuras ir aizliegts sūtīt, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rezolūcijām. Atbilstoši, saskaņā ar Vācijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Anglijas un Lietuvas likumiem, no Vācijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Anglijas un Lietuvas  neizsūtīs: 
• materiālus, kas ir radioaktīvi, sprādzienbīstami, kodīgi, toksiski, uzliesmojoši, aukstuma neizturīgi, ar spēcīgu smaržu vai smēru uzsūcoši. 
• cieši nenoslēgtus vai trauslus traukus ar šķidrumiem; 
• ātri bojājošos pārtikas un nepārtikas produktus; 
• naudu, obligācijas, monētas, dārgmetālu un dārgakmeņus, vērtspapīrus, antikvāras lietas, personīgos dokumentus; 
• dzīvus dzīvniekus, putnus; 
• neatbilstoši iepakotus asus un griezošus priekšmetus, narkotiskas un psihotropas vielas; 
• sprāgstvielas, ieročus, munīcijas un to detaļas; 
• tabakas izstrādājumus un alkoholiskos dzērienus; 
• lietas ar aizskaroša vai nepieklājīga rakstura uzrakstiem vai attēliem; 
• citas lietas, kuras ir aizliegts sūtīt, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rezolūcijām, un izvest no Vācijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Anglijas vai Lietuvas saskaņā ar Vācijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Anglijas un Lietuvas likumiem. 

2.5 Pircējs piekrītot noteikumiem apņemas,ka preces, kas sūtāmas uz Latviju ir apmaksātas.Pie sūtījuma janorāda pirkšanas pārdošanas kvīts vai rēķins- faktūra. Saistību pārkāpšanas gadījumā, pircējs apņemas atlīdzināt pārdevējam zaudējumus. 

2.6 Pircējs piekrītot noteikumiem apņemas, ka nesaņemti un neidentificēti sūtījumi tiks iznīcināti pēc 3 mēnešu uzglabāšanas. 

2.7. Pircējs piekrītot noteikumiem, apņemas ka sūtījumus saņems 30 kalendāro dienu laikā pēc ierašanās Latvijā, t.i. pēc sūtījuma statusa izmaiņām – Sūtījums atrodas sadales centrā (Latvija). Nesaņemot sūtījumu 30 kalendāro dienu laikā par katru papildu uzglabāšanas mēnesi tiek iekasēta 20 eiro maksa. 

2.8. Pircējs apstiprinot identitāti, piekrīt sanemt informācijas tipa e-pastus par izmaiņām sūtījuma statusā, attiecīgo informāciju par izmaiņām un citiem jaunumiem. Informācija tiek sūtīta līdz jūsu atteikšanās saņemt tiešā mārketinga paziņojumus. 

3. Pārdevēja tiesības un pienākumi 

3.1 Pārdevējs uzņemas atbildību piegādāt Pircējam viņa preces, kas iegūtas Vācijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Anglijas un Lietuvas noliktavās, uz Latviju, ja Pircējs nav pārkāpis līguma noteikumus. 

3.2 Pārdevējs apņemas nodrošināt viņam uzticēto Pircēja informācijas konfidencialitāti un nenodot to trešajām personām bez Pircēja piekrišanas, izņemot likumā paredzētos gadījumos. 

3.3. Pārdevējs neatbild par nesaņemtiem vai saņemtiem bojātiem sūtījumiem. 

3.4 Ja rodas aizdomas par sūtījuma saturu, tad saglabājam tiesības sūtījumus pārbaudīt, vai arī liela apjoma iepakojumus drīkstam pārpakot. 

3.5 Ja sūtījumā ir kādas sūtīt aizliegtas lietas, tad Perceu.lv šādu sūtījumu atgriež sūtītājam, vai arī konficē pēc likumā noteiktās kārtības. 

3.6 Perceu.lv neatbild par pasta sūtījumu nepiegādāšanu gadījumos, ja tika norādīta nepareiza adrese vai saņēmējs atsakās pieņemt pasta sūtījumu 

3.7 Pakalpojuma pārdevējs atsakās pieņemt sūtījumus no trešajām personām. 

3.8 Perceu.lv neuzņemas nekādu atbildību par kļūdas dēļ pieņemtiem sūtījumiem, kas ietver šajā nodaļā norādītā satura priekšmetus. Perceu.lv ir tiesības jebkurā posmā pēc noteiktas kārtības apturēt sūtījuma vešanu un pārbaudīt paciņas saturu, sastādot komisijas aktu, ja ir aizdomas, ka sūtījumā tiek pārvadātas aizliegtas lietas, kuras var kaitēt cilvēku veselībai vai citiem sūtījumiem, vai arī lietas, kuras ir aizliegts ievest citu valstu teritorijā. Ja ir aizdomas, ka pircējs var pārkāpt Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Apvienotās Karalistes, Polijas Republikas, Francijas, Itālijas, Vācijas Federatīvās Republikas likumus Perceu.lv  var atteikties pieņemt sūtījumus, bet ja bija pieņemti, atgriezt tos pārdevējam. Šajā gadījumā Perceu.lv uzņemas veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus. Pakalpojuma Apmaksātājs pilnībā atlīdzina Perceu.lv uzņēmumam radītos zaudējumus un īpašuma izdevumus, neatkarībā no tā, kurā valstī tie ir radušies. 

4. Maksāšanas kārtība 

4.1 Visi maksājumi, atkarībā no Jūsu izvēlētā maksāšanas veida, tiek veikti ar pārskaitījumu uz interneta mājas lapā norādīto bankas kontu.