Privātuma politika

I. Vispārīgie noteikumi

1. Perceu.lv mājaslapas pārvaldnieks nodrošina to, ka interneta mājaslapā www.perceu.lv sniegtos personas datus kompānija nekad neizmantos neatbilstošiem mērķiem.
2. Klienta personas datu vākšanu, kārtošanu un aizsardzību nosaka šī privātuma politika, Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi normatīvie akti.
3. Perceu.lv balstās uz šādiem galvenajiem personas datu kārtošanas principiem:
3.1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem;
3.2. Personas dati tiek kārtoti automātiskā veidā;
3.3. Personas dati tiek kārtoti precīzi un apzinīgi.
3.4. Personas dati tiek kārtoti likumīgi, t.i., tikai tādos gadījumos, ja:
3.4.1. datu subjekts dod piekrišanu; 
3.4.2. tiek sastādīts vai realizēts līgums, kad viena no pusēm ir datu subjekts;
3.4.3. Perceu.lv uzņemas pienākumu kārtot personas datus, saskaņā ar likumiem;
3.4.4. personas datus ir jākārto likumīgo interešu dēļ, kuru mērķis ir Perceu.lv vai trešā persona, kurai tiek sniegti personas dati, gadījumā, ja datu subjekta intereses nav svarīgākas.
3.5. Personas dati pastāvīgi tiek atjaunoti. 
3.6. Personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk, kā to pieprasa noteiktie datu kārtošanas mērķi.
3.7. Personas datus kārto tikai tie darbinieki, kuriem ir piešķirtas tādas tiesības.
3.8. Visa informācija par kārtojamiem personas datiem ir konfidenciāla.
3.9. Par personas datu kārtošanu noteiktā kārtībā tiek paziņots Latvijas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcijai.
4. Pakalpojumus var izmantot:
4.1. visas spējīgas fiziskas personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem; 
4.2. nepilngadīgas personas no piecpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku, audžuvecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad patstāvīgi tiek gūti ienākumi ar savu algu vai stipendiju;
4.3. juridiskas personas; 
4.4. visu augstāk norādīto personu pilnvarotie pārstāvji.

II. Personas datu vākšana, apstrāde un aizsardzība

5. Perceu.lv ciena katra klienta tiesības uz privātumu. Klienta personas dati (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, elektroniskā e-pasta adrese un cita reģistrācijas formā norādītā informācija) tiek vākti un kārtoti automātiskā veidā:
5.1. klienta preču pasūtījumu apstrādei;
5.2. finanšu dokumentu izrakstīšanai;
5.3. problēmu, kas saistītas ar preču pieteikšanu un piegādi, risināšanai; 
6. Reģistrācijas un pasūtīšanas laikā klientam ir jāsniedz pilnīgi un pareizi personas dati. 
7. Kārtojot un aizsargājot klienta personas datus, Perceu.lv realizē organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kuri nodrošina personas datiem aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, izmainīšanu, atklāšanu, tāpat arī pret jebkādu citu nelikumīgu kārtošanu; personas dati tiek uzglabāti 2 gadus, sākot no pēdējās pircēja iepirkšanās reizes.
7.1. Perceu.lv uzņemas atbildību, ka dati, plūstot no klienta datora līdz serverim, netiks pārlasīti vai trešo personu izmainīti.
7.2. Perceu.lv sniedzot interneta tirgošanās pakalpojumus, saglabā informāciju klienta gala iekārtās (izmanto sīkdatnes), tādā veidā nodrošinot klientam iespēju saņemt izvēlēto pakalpojumu. Perceu.lv nodrošina, ka tāda iespēja nebūs pieejama trešajām personām.
8. Perceu.lv drīkst statistikas vajadzībām izmantot ar klienta personu tieši nesaistītus datus, t.i.,
datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks vākti un kārtoti tā, lai neļautu atklāt klienta personas identitāti vai citus personas datus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

9. Jurisdikcija: Latvija

III. Personas datu izmantošana un atklāšana trešajām personām

10. Perceu.lv saglabā tiesības nodot informāciju trešajām personām:
10.1. SIA „Omniva“ Baltā iela 1b, Rīga, LV – 1055, Latvija, UAB “EVP International” (www.paysera.lv) adrese: Mėnulio g. 7, LT -04326 Vilnius.

10.2. Perceu platformā maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot platformu makecommerce.lt, kuru pārvalda Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ. Nr .: 12268475), tāpēc Jūsu personīgā informācija, kas nepieciešama maksājuma veikšanai un apstiprināšanai, tiks pārsūtīta uz Maksekeskus AS.

10.3. tikai Latvijas Respublikas likumu noteiktā kārtībā.

IV. Personas datu izmainīšana vai atjaunošana

11. Klientam ir tiesības pašam mainīt un/vai atjaunot reģistrācijas formā iesniegto informāciju, tāpat arī izmantot Privātuma politikas 13. punktā norādītās tiesības.

12. Klientam ir tiesības saņemt informāciju par savu datu apstrādi, tiesības ierobežot datu apstrādi un tiesības pieprasīt datu dzēšanu, sazinoties ar uzņēmumu pa e-pastu. e-pasts info@perceu.lv.

V. Informācijas vai pretenziju nodošana

13. Klientam, vēloties saņemt informāciju par saviem datiem, kurus kārto Perceu.lv, ir obligāti jāiesniedz personas identitātes apliecinošs dokuments, vai arī normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai ar elektronisko tīklu līdzekļiem, kas ļauj atbilstoši identificēt personu, apstiprināt savu personas identitāti.
Perceu.lv, nodrošinājis sakārtotus datus, uzreiz ir jāatbild, vai ar klientu saistītie personas dati tiek kārtoti un kādā veidā tiek kārtoti, nododot tos klientam aizzīmogotā aploksnē, kas tiek nodota klientam pēc personas identitātes apliecinoša dokumenta iesniegšanas. Ja klients lūgumu iesniedz Perceu.lv netieši, bet nosūta ar pastu, kurjeri vai citādāk, tad Perceu.lv 30 darba dienu laikā ir jāatbild, vai ar klientu saistītie personas dati tiek kārtoti.
14. Perceu.lv bez maksas klientam sniedz informāciju par viņa kārtotiem datiem.
15. Klientam, kurš iepazinies ar saviem personas datiem un konstatējis, ka viņa dati nav pareizi, neskaidri un neprecīzi, ir tiesības pieprasīt, lai šie dati tiktu izlaboti, un/vai apturēt to kārtošanu, izņemot saglabāšanu. Klientam, kurš iepazinies ar saviem personas datiem un konstatējis, ka viņa dati tiek kārtoti nelikumīgi, neapzinīgi, ir tiesības pieprasīt šādu personas datu izdzēšanu vai apturēt to kārtošanu, izņemot saglabāšanu.

VI. Paziņojums par izmaiņām

16. Perceu.lv ir tiesības daļēji vai pilnībā izmainīt Privātuma politiku, par to paziņojot interneta mājaslapā, kā arī uz norādīto e-pastu.
17. Privātuma politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t.i., no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta mājaslapas sistēmā.
18. Ja pēc Privātuma politikas papildināšanas vai izmainīšanas klients turpina izmantot Perceu.lv sniegtos pakalpojumus, tad tiek uzskatīts, ka klients piekrīt jaunajam rediģējumam.